2564-7814

  Research Article

 1. B‹TK‹ ISLAHINDA YAPAY MELEZLEMEN‹N TEKN‹K ESASLARI
  Atilla DURSUN Rafet ASLANTAf
  2007; Volume -13 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 2. ‹K‹ ORTALAMANIN KARfiILAfiTIRILMASINDA ÖRNEK BÜYÜKLÜ⁄ÜNÜN TAHM‹N‹ VE BAZI ‹STAT‹ST‹K PROGRAMLARIN KULLANIMI
  Mehmet TOPAL,Recep ÖZ
  2007; Volume -13 , Issue - 2 : Page: 1-4
  Pdf

 3. ORGAN‹K TARIM, ORGAN‹K BALIKÇILIK VE ÜLKEM‹Z‹N YAPILSAL ANAL‹Z‹
  Adem Yavuz SÖNMEZ Olcay H‹SAR Gökhan ARSLAN
  2007; Volume -13 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 4. PATATES (Solanum tuberosum L.)'‹N ÇEL‹KLE ÜRET‹M‹ ve UYGULAMA TEKN‹⁄‹
  Erdo¤an ÖZTÜRK Taflk›n POLAT Zühal KAVURMACI
  2007; Volume -13 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 5. TARIM SEKTÖRÜNÜN GEL‹fiT‹R‹LMES‹NDE VADEL‹ ‹fiLEM VE OPS‹YON BORSASI
  Mehmet Faruk ÇATAL
  2007; Volume -13 , Issue - 2 : Page: 1-8
  Pdf