Issues

Volume 13 Issue 2 August 2007

S.No Title of The Paper Page No Download
1 B‹TK‹ ISLAHINDA YAPAY MELEZLEMEN‹N TEKN‹K ESASLARI
Author(s): Atilla DURSUN Rafet ASLANTAf
DOI : https://alinteridergisi.2007.v13.i02.pp01-06
1-6
2 ‹K‹ ORTALAMANIN KARfiILAfiTIRILMASINDA ÖRNEK BÜYÜKLÜ⁄ÜNÜN TAHM‹N‹ VE BAZI ‹STAT‹ST‹K PROGRAMLARIN KULLANIMI
Author(s): Mehmet TOPAL, Recep ÖZ
DOI : https://alinteridergisi.2007.v13.i02.pp01-06
1-6
3 ORGAN‹K TARIM, ORGAN‹K BALIKÇILIK VE ÜLKEM‹Z‹N YAPILSAL ANAL‹Z‹
Author(s): Adem Yavuz SÖNMEZ Olcay H‹SAR Gökhan ARSLAN
DOI : https://alinteridergisi.2007.v13.i02.pp01-06
1-6
4 PATATES (Solanum tuberosum L.)'‹N ÇEL‹KLE ÜRET‹M‹ ve UYGULAMA TEKN‹⁄‹
Author(s): Erdo¤an ÖZTÜRK Taflk›n POLAT Zühal KAVURMACI
DOI : https://dalinteridergisi.2007.v13.i02.pp01-06
1-6
5 TARIM SEKTÖRÜNÜN GEL‹fiT‹R‹LMES‹NDE VADEL‹ ‹fiLEM VE OPS‹YON BORSASI
Author(s): Mehmet Faruk ÇATAL
DOI : https://alinteridergisi.2007.v13.i02.pp01-08
1-8