Issues

Volume 12 Issue 2 july 2007

S.No Title of The Paper Page No Download
1 fiAH GÖLÜ (AfiKALE) SULARININ F‹Z‹KSEL K‹MYASAL ÖZELL‹KLER‹ VE BURADA YAfiAYAN ALABALIKLARIN (Salmo trutta L.) B‹YO-EKOLOJ‹S‹ ÜZER‹NE ARAfiTIRMALAR
Author(s): Halil Baltac›, M.S›tk› Aras Adem Yavuz Sönmez
DOI : https://alinteridergisi.2007.v12.si02
1-8
2 AYGIR GÖLÜ’NDEK‹ (DUMLU-ERZURUM) YERL‹ ALABALIKLARIN (Salmo Trutta L.) BAZI POPULASYON PARAMETRELER‹ ÜZER‹NE ÖN ÇALIfiMA
Author(s): Bedri Cemal DEM‹R, Mehmet S›tk› ARAS, Olcay H‹SAR
DOI : https://alinteridergisi.2007.v12.i02.pp01-04
1-4
3 BALIKLARDA BESLENME ‹LE KAN PARAMETRELER‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER
Author(s): Nejdet GÜLTEPE
DOI : https://alinteridergisi.2007.v12.i02.pp01-06
1-6
4 FARKLI EK‹M ZAMANLARININ TURP (Raphanus sativus L.) 'TA BAZI GEL‹fiME ÖZELL‹KLER‹ ve VER‹ME ETK‹S‹
Author(s): Haluk Ça¤lar KAYMAK ‹smail GÜVENÇ
DOI : https://linteridergisi.2007.v12.i02.pp01-07
1-7
5 RAKIMIN MEYVE YET‹fiT‹R‹C‹L‹⁄‹NDE ÖNEM‹ VE ETK‹LER‹
Author(s): Rafet ASLANTAfi Halil KARAKURT
DOI : https://alinteridergisi.2007.v12.i02.pp01-07
1-7
6 YUMURTACI TAVUK YEMLER‹NE ‹LAVE ED‹LEN KEK‹K OTUNUN (Thymus Vulgaris) YUMURTA SARISI VE KAN SERUMUNDA TR‹GL‹SER‹D VE KOLESTEROL ORANI ‹LE DIfiKIDA E.COL‹ YO⁄UNLU⁄U ÜZER‹NE ETK‹S‹
Author(s): fi. Canan BÖLÜKBAfiI M.Kuddusi ERHAN , Ayflegül ÇARBAf
DOI : https://alinteridergisi.2007.v12.i02.pp01-05
1-5